Trả lời

Sử dụng trả lời khi bạn bỏ lỡ thời gian trả lời do có nhiều cuộc trò chuyện hoặc muốn trả lời một cuộc trò chuyện cũ .

Phương pháp trả lời

Nếu bạn chạm và giữ tin nhắn bạn muốn trả lời, hãy chọn Trả lời từ menu trò chuyện xuất hiện, nhập câu trả lời của bạn và gửi đến cửa sổ trò chuyện cùng với nội dung của tin nhắn trả lời.

Chức năng trả lời có thể trả lời không chỉ các bài đăng chung chung mà còn có thể trả lời Channel Talk, Signal Talk, ảnh, video và biểu tượng cảm xúc.

Nếu bạn tò mò về tin nhắn ban đầu của bong bóng thoại trả lời, hãy chạm vào đầu bong bóng thoại trả lời để chuyển đến tin nhắn ban đầu.

Nếu tin nhắn gốc đã bị xóa, thông báo “Không thể chuyển sang tin nhắn gốc” sẽ xuất hiện.