Lời mời

Nếu bạn muốn chia sẻ kênh yêu thích của mình hoặc kênh của riêng bạn với những người khác trong khi sử dụng MoeMe, hãy gửi một liên kết mời. Người nhận được liên kết lời mời có thể truy cập trực tiếp vào kênh MoeMe mà họ đã được mời.

Làm thế nào để mời.

Vào phòng kênh bạn muốn mời và nhập cài đặt kênh. Sau đó, nhấp vào ‘Sao chép liên kết mời’ ở dưới cùng để sao chép liên kết của kênh hoặc nhấn vào ‘Chia sẻ’ để gửi liên kết của kênh đến điểm đến hoặc phòng trò chuyện mong muốn.

Khi người nhận nhấp vào liên kết, họ sẽ được kết nối trực tiếp với kênh tương ứng.

Mời tham gia mạng xã hội bên ngoài.

Theo cách tương tự như trên, bạn có thể sao chép liên kết bằng cách nhấp vào ‘Sao chép liên kết lời mời’ hoặc ‘Chia sẻ’ và chọn và gửi SNS bên ngoài mong muốn hoặc gửi liên kết lời mời cùng với tin nhắn được viết bằng kênh trò chuyện.

Nếu bạn đã nhận được liên kết mời thông qua SNS bên ngoài, việc nhấp vào liên kết nhận được sẽ đưa bạn đến trang web có thông tin về kênh được mời và nhấp vào tham gia trên trang web sẽ được tham gia kênh.

Nếu chưa có ứng dụng Moeme, bạn sẽ được dẫn đến trang Moeme trong App Store, nơi bạn có thể tải xuống.