Đặt hàng.

Nếu bạn muốn đặt hàng nhanh một cổ phiếu mà bạn biết  được trong quá trình trò chuyện, hãy nhấp vào nút đặt hàng trên trang cổ phiếu và đặt hàng nhanh chóng. Trong MoeME, bằng cách nhấn nút đặt hàng, bạn có thể nhanh chóng kết nối MTS của một số công ty chứng khoán với trang chứng khoán liên quan và đặt hàng.

Di chuyển đến cổ phiếu.

Nếu bạn nhấp vào liên kết của một cổ phiếu xuất hiện trong phòng trò chuyện hoặc dòng thời gian, bạn sẽ được đưa đến trang của cổ phiếu đó và có một nút đặt hàng ở dưới cùng.

Kết nối MST

Khi bạn bấm lệnh, ứng dụng MTS của một số công ty chứng khoán sẽ xuất hiện. Nếu bạn nhấn nút dấu cộng, nó sẽ được thêm vào mục yêu thích của bạn và bạn có thể truy cập trang của sự kiện trong ứng dụng MTS, và nếu không có ứng dụng MTS, bạn có thể vào cửa hàng ứng dụng và tải xuống ứng dụng MTS .

Mở tài khoản

Nếu bạn chưa có tài khoản với công ty chứng khoán, hãy nhấp vào mở tài khoản.
Nhấp vào mở tài khoản sẽ đưa bạn đến trang mở tài khoản của mỗi ứng dụng MTS, nơi bạn có thể mở tài khoản chứng khoán.