Cách sử dụng tin nhắn nhóm

Khi bạn muốn gửi tin nhắn cho từng người bạn
Hãy thử sử dụng tin nhắn nhóm.

Bạn có thể gửi riêng cùng một tin nhắn cho những người bạn được chỉ định thành một nhóm cùng một lúc.

Khi nào  có thể sử dụng tin nhắn nhóm?

Đây là chức năng gửi từng tin nhắn thông báo cần gửi cùng một nội dung. Bạn bè trong nhóm nhận tin nhắn nhóm sẽ nhận tin nhắn riêng lẻ, vì vậy bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện 1: 1.

Thêm / chỉ định nhóm

Bạn có thể tạo nhóm thông qua nút nổi trên thanh công cụ bạn bè và thêm nhóm đó vào nhóm bạn chỉ định bằng cách chỉnh sử nhóm trong hồ sơ của bạn bè.

Gửi tin nhắn nhóm

Nếu bạn muốn gửi tin nhắn nhóm, hãy nhấp vào nút tin nhắn nhóm bên cạnh nhóm đã tạo trong danh sách bạn bè để chuyển đến khu vực tin nhắn nhóm và gửi tin nhắn. Tin nhắn đã gửi được gửi riêng lẻ.

Chỉnh sửa tin nhắn nhóm

Một tin nhắn được gửi dưới dạng tin nhắn nhóm có thể có nhiều tác dụng khác nhau, không giống như một tin nhắn bình thường. Bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ, độ đậm, dòng và màu văn bản để gửi một tin nhắn dễ đọc hơn.

※ Trình chỉnh sửa được hỗ trợ trong phiên bản PC.